wpf261a6ad.png
wpc3439d59.png
wp27d6ae05.png
wpd7ef6db2.png
wpf261a6ad.png

© 2008 DiGi-CAD

wpa529a984.png
wp51513a8c.png
wp6989d27f.png
wpef5a5a2d.png

DiGi-CAD

 

De laatste jaren heb ik ervaring opgedaan als werkvoorbereider

en toezichthouder binnen grote infrastructurele projecten en een combinatie

van beide functies binnen een project vervuld.

 

Als werkvoorbereider ben ik betrokken bij projecten vanaf de beginfase

tot en met de bestekfase. In de beginfase wordt in grove lijnen een

project opgezet. In deze fase werk ik mee aan het opstellen van een

plan van aanpak en het mede uitvoeren van een haalbaarheidsstudie.

Tijdens de fase van het voorontwerp was mijn rol de diverse ideeën te

verzamelen binnen het projectteam en verwerken in een projectvoorstel

door middel van een CAD-tekening met daarbij een globale

begroting/kostenraming van de werkzaamheden. Mijn verantwoordelijkheid is

om binnen het gestelde ontwerpbudget en de tijdsplanning mijn voorstel

af te ronden. Wanneer het definitief ontwerp wordt gemaakt verwerk ik

de opmerkingen en aanpassingen van de projectleider en/of de opdrachtgever

en verfijn daarmee het ontwerp. In de bestekfase ontwerp ik dan de

bestekstekeningen tot in detailniveau.

 

Als toezichthouder ben ik verantwoordelijk voor de controle en het toezicht

op de realisatie van een project. Van belang hierbij is de (financiële) uitvoering

en het realiseren van het tijdschema, daarbij gesteund door bestek en tekeningen.

Het contact met de uitvoerende aannemer en de opdrachtgever

is daarbij de kern van de activiteiten. Hiervoor woon ik

werkbesprekingen, bouwvergaderingen en opleveringen bij en

vervaardig ik de bijbehorende verslagen. Dit doe ik gezamenlijk

met de directievoerder en/of projectleider. Dit komt er uiteindelijk op neer

dat ik samen met de directievoerder en/of projectleider zorg draag

voor een goede uitvoering, afronding en realisatie van een of meerdere

projecten binnen de kaders van het bestek. Vanwege mijn ervaring

als werkvoorbereider maak ik als toezichthouder tijdens het project

aan het einde van de diverse uitvoeringsfasen ook revisietekeningen.

Zelfstandig anticipeer ik op situaties die de veiligheid, kwaliteit of

de doorlooptijd van het project negatief kunnen beïnvloeden.

Daarnaast houd ik toezicht op de verschillende vergunningsvoorwaarden.

Tijdens de realisatie beoordeel ik aan de hand van mijn eigen bevindingen

de meer- en minderwerk opgaven en geef ik mijn bevindingen aan

de directievoerder en/of projectleider door. Tevens draag ik zorg voor een

goede communicatie en informatie-uitwisseling met bedrijven, burgers, politie,

ambulancedienst en brandweer, e.e.a. in overleg met

de directievoerder en/of projectleider. Naast de toezichthoudende taken kan ik in

rustige tijden ingeschakeld worden om de werkvoorbereiding te ondersteunen.

Te denken valt aan het maken van tekeningen, globale kostenramingen en calculaties.

 

 

wpef3477fb.png